Koszyk

Obowiązek informacyjny RODO

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Health and Beauty Media spółka z o.o. w Warszawie, (02-954) ul. Królowej Marysieńki 9/10, KRS 0000043094. Dane kontaktowe: tel. 228587954, e-mail: [email protected] 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, Macieja Kłosa, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail [email protected], jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.health-and-beauty.com.pl/informacje-prawne/dane_osobowe   

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest przekazanie czasopisma branżowego, informacji na temat wydarzeń/nowości branżowych, materiałów edukacyjnych pocztą tradycyjną lub przekazanie tych informacji telefonicznie albo mailowo (np. newsletter), a także obsługa skarg i reklamacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. 

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz  archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. 

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych. 

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

4. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? 

Pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana usługa  nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). 

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w treści  zgody. 

5. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? 

Odbiorcami Twoich danych będą:

• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

• podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy hostingu i oprogramowania, agencje reklamowe, dostawcy usług SAS; 

• inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;

• organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. 

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 7 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 7 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. 

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. 

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. 

Twoje prawa to: 

• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże  będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

• jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

• poprzez zastosowanie formularza kontaktowego na stronie https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

• droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

• zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media spółka z o.o. w Warszawie, (02-954) ul. Królowej Marysieńki 9/10,

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. 

8. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.