Koszyk

Regulamin Serwisu „BEAUTY FORUM”

I. PRZEDMIOT

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu pod nazwą „Beauty Forum” (dalej Serwis) przez Użytkowników, w tym zasady przeglądania zawartości Serwisu i korzystania z usług dostępnych poprzez Serwis oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000055432 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP 5213169346, adres e-mail: [email protected], zwana dalej Usługodawcą.
 3. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Serwisu i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych przestrzega postanowień przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków z nich wynikających, umożliwianie Użytkownikom prawa wglądu do własnych danych, prawa żądania ich aktualizacji i usunięcia, prawa wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustaw oraz prawa do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
 4. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem https://www.beauty-forum.com.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Dodatkowo Regulamin jest dostępny w biurze siedziby Usługodawcy (adres w pkt I.2).
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu, w tym dla skorzystania z usług świadczonych poprzez Serwis, jest zaakceptowanie Regulaminu w jego aktualnej wersji. W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem, w drodze procedury podanej na właściwej stronie Serwisu. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów pomiędzy Użytkownikami z Health and Beauty Media Sp. z o.o. w zakresie usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca na warunkach opisanych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 8. O dokonaniu zmian w Regulaminie, Administrator będzie informował Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a w odniesieniu do Użytkowników Zarejestrowanych, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 9. Po dokonaniu zmian w Regulaminie Administrator będzie sporządzał tekst jednolity Regulaminu, który będzie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu w każdym czasie.
 11. Serwis i Regulamin podlegają prawu polskiemu i językowi polskiemu.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Prenumerata: roczna (obejmująca sześć kolejnych wydań) prenumerata w wersji papierowej wydawanego przez Usługodawcę czasopisma „Beauty Forum”; roczna (obejmująca sześć kolejnych wydań) prenumerata w wersji online wydawanego przez Usługodawcę czasopisma „Beauty Forum”;
 2. Czasopismo: wydawane przez Usługodawcę czasopismo specjalistyczne „Beauty Forum” z branży kosmetycznej, dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i w formie e-wydania.
 3. Umowa: umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu na podstawie której Użytkownik dokonuje zakupu od Usługodawcy określonego towaru lub usługi,
 4. Newsletter: wysyłane systematycznie przez Usługodawcę do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości e-mail zawierające informacje związane z branżą kosmetyczną, nowości, wydarzenia, artykuły, nagrania szkoleniowe, informacje o nadchodzących webinariach, tematyczne reklamy i artykuły.
 5. Webinarium: seminarium internetowe, szkolenie online, prezentacja przeprowadzana z wykorzystaniem technologii webcast /transmisji wideo, dźwięku i tekstu w czasie rzeczywistym/ za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 6. Subskrypcja: cyfrowe materiały audiowizualne dostępne w Serwisie dla Użytkownika po wykupieniu dostępu w postaci pakietu. Zakres i treść poszczególnych pakietów wynika z aktualnej oferty w Serwisie.
 7. Użytkownik: każdy kto korzysta z Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez tę osobę stosownej zgody od jej przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może korzystać z Serwisu i posiadać własne Konto o ile wskazana zostanie jedna osoba fizyczna jako Użytkownik.
 8. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie wprowadzając swoje dane wymagane przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, obejmujące: adres e-mail, imię, nazwisko, adres
 9. Serwis — serwis internetowy umożliwiający zakup lub dostęp do produktów lub usługoferowanych przez Usługodawcę w tym: publikacji, czasopism, e-szkoleń, oraz webinariów,
 10. Regulamin: niniejszy regulamin serwisu,
 11. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje transakcji za pośrednictwem Systemu (kupuje dostęp do Czasopism, i/lub treści Serwisu),
 12. Konsument: Klient będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 13. Przedsiębiorca: Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu  związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 14. Przedsiębiorca-Konsument: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP składająca zamówienie w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,
 15. Rejestracja: zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane oraz akceptuje niniejszy Regulamin,
 16. Konto: oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie Serwisu w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika oraz dokonanych przez niego transakcji.
 17. Login: e-mail Użytkownika przy użyciu którego Użytkownik korzysta z Serwisu po zalogowaniu.
 18. Hasło: niejawny (znany tylko Użytkownikowi) ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do autoryzowania dostępu do konta i korzystania z zasobów Serwisu,
 19. Zamówienie: czynności podejmowane przez Klienta polegające na wyborze w ramach Serwisu określonej Prenumeraty i/lub Czasopisma i/lub Webinaru.
 20. Formularz Zamówienia; formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
 21. Polityka Prywatności: odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Systemu.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet (np. komputer, tablet, smartfon), włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (dowolna aktualna przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies, oraz konta poczty e-mail (wymagane dla rejestracji w Serwisie oraz do korzystania z niektórych usług serwisu). Jakość obrazu treści oferowanych w Serwisie może różnić się w zależności od urządzenia, jak również może zależeć od wielu innych czynników np. od lokalizacji Użytkownika oraz dostępnej przepustowości i/lub prędkości łącza internetowego. Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu treści oferowanych w Serwisie może zależeć od wielu innych czynników np. od lokalizacji Użytkownika, wybranych treści oraz dostępnej przepustowości i/lub prędkości łącza internetowego. Dla korzystania z treści dostępnych w Serwisie, w tym Subskrypcji, zalecana jest Przeglądarka Chrome zaktualizowana do najnowszej aktualnej wersji i podłączenie do Internetu o prędkości co najmniej 15 Mb/s.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może być niedostępny lub może nie działać poprawnie.
 3. Health and Beauty Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu z przyczyn od niej niezależnych, pozostających poza kontrolą Health and Beauty Media Sp. z o.o., w szczególności będącej wynikiem braku dostępu do Internetu, przerw w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Użytkownika. Health and Beauty Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy korzystają z Serwisu i za pośrednictwem której następuje kontakt stron.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UZYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystać z zasobów i funkcjonalności Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu, w tym na potrzeby usług oferowanych za pośrednictwem Systemu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do dostępu i podejmowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.

V DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu. Złożenie Zamówienia nie wymaga zarejestrowania się w Serwisie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Na Koncie Użytkownika gromadzone są dane podane przez Użytkownika, ułatwiające korzystanie z Systemu, w tym składanie zamówień. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (którym jest adres e-mail) i hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez rejestrację Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać (łącznie) następujące czynności:
  1) podać imię i nazwisko,
  2) podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3) ustalić Hasło;
  4) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5) kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 7. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6.
 8. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Hasło Użytkownika jest przeznaczone tylko dla niego. Użytkownik zezwalający innym osobom na dostęp do swojego konta, godzi się na to, że osoby te podejmują działania w jego imieniu oraz na to, że obowiązują go zmiany dokonane przez te osoby, w tym zmiany w zakresie i rodzaju Subskrypcji.
 10. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika o udostępnienie Hasła.
 11. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy i Administratora Serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt. I.2 Regulaminu.
 13. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika.
 14. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
  1) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przy czym przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte,
  2) podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
  3) korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

VI ZAWIERANIE UMOWY

 1. Usługodawca zamieszcza w Serwisie oferty swoich towarów i usług. W ofercie Usługodawca informuje w szczególności o okresie obowiązywania umowy (Prenumeraty, webinaria, Subskrypcje), zasadach realizacji i zasadach płatności.
 2. Użytkownik Serwisu może zakupić Prenumeratę w wersji papierowej, Prenumeratę online, poszczególne pojedyncze numery Czasopisma w wersji papierowej, poszczególne numery Czasopisma online oraz wykupić webinarium albo Subskrypcję. Aktualna oferta dostępnych towarów i usług jest każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Wydawnictwa przez wypełnienie Formularza Zamówienia w wersji online w Serwisie. Oferta Usługodawcy może być przyjęta przez Klienta jedynie bez zastrzeżeń.
 4. Składając zamówienie, Klient:
  1) wybiera określony towar lub usługę,
  2) wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  3) oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  4) w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu internetowego, Prenumeratę lub Prenumeratę Premium składa jako Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument lub Konsument.
 5. Umowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty Usługodawcy (otrzymania zamówienia).

VI WARUNKI UMOWY

  1. Cena oferowanych w Systemie Prenumeraty, Czasopisma, webinarium lub Subskrypcji jest wskazana w Serwisie przy zawieraniu Umowy.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Prenumeratę, Czasopismo, webinarium lub Subskrypcję oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Usługodawcy dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
  3. Cena za Prenumeratę płatna jest z góry za cały okres Prenumeraty.
  4. Cena za pojedyncze egzemplarze Czasopisma, webinaria płatna jest z góry.
  5. Cena za Subskrypcję jest uzależniona od wybranego pakietu. W Serwisie dostępne są pakiety Silver i Gold.

  Pakiet Silver zawiera:

  • bezpłatny udział w szkoleniach oferowanych w Serwisie za odpłatnością,
  • bezpłatne wydanie posiadaczowi pakietu imiennego certyfikatu udziału w szkoleniu online, w którym ten wziął udział, spośród szkoleń online oferowanych w Serwisie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Certyfikat jest wysyłany w postaci pliku PDF na adres e-mail.
  • dostęp do artykułów ze strefy Premium Serwisu,
  • dostęp do materiałów VOD ze strefy Premium Serwisu.

  Pakiet Gold zawiera:

  • bezpłatne wydanie posiadaczowi pakietu imiennego certyfikatu udziału w szkoleniu online, w którym ten wziął udział, spośród szkoleń online oferowanych w Serwisie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Certyfikat jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zakończenia szkolenia w postaci pliku PDF na podany w Serwisie adres e-mail,
  • dostęp do artykułów ze strefy Premium Serwisu,
  • dostęp do materiałów VOD ze strefy Premium Serwisu.
  • bezpłatny wstęp na organizowane w okresie posiadania aktywnej Subskrypcji targi BEAUTY FORUM oraz targi BEAUTY FORUM & HAIR. W celu skorzystania z takiego bezpłatnego wstępu Użytkownik, który ma aktywną Subskrypcję otrzymuje na adres e-mail podany w Serwisie kod rabatowy 100% od ceny biletu, który może zastosować dokonując zakupu biletu na targi. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych kod uprawniający do bezpłatnego zakupu biletów na targi będzie wysyłany na adres e-mail Użytkownika pomiędzy najpóźniej 14 dnia przed pierwszym dniem targów. W przypadku zakupu biletu w okresie pomiędzy 14 a 2 dniem przed pierwszym dniem targów kod uprawniający do zakupu bezpłatnego biletu będzie wysyłany w ciągu 48 godzin od dnia zakupu Subskrypcji. Kod można zrealizować dokonując na stronie beauty-fairs.com.pl zakupu biletu na targi z jego użyciem. W przypadku wykupienia subskrypcji w dzień poprzedzający pierwszy dzień targów lub w dni targowe bezpłatny bilet na targi będzie do odbioru podczas targów.   
  • Prenumeratę prenumeratę BEAUTY FORUM (od 2024 r. w nakładzie 4 numery rocznie),
  • cyfrowy dostęp do archiwalnych wydań BEAUTY FORUM (pliki PDF do pobrania ze strony https://beauty-forum.com.pl/archiwum/
  1. W przypadku Prenumeraty papierowej wysyłka Czasopism następuje po otrzymaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy.
  2. W przypadku zakupu Prenumeraty online lub zakupu poszczególnego Czasopisma transakcja jest dokonywana za pośrednictwem systemu zewnętrznego /e-kiosk.pl/ do którego przekierowanie następuje automatycznie z Systemu.
  3. Klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji z Prenumeraty w okresie jej trwania.
  4. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o Prenumeratę w formie papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego numeru czasopisma w ramach Prenumeraty. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane do Usługodawcy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia. Zwrócona cena prenumeraty pomniejszona zostanie o cenę czasopisma dostarczonego do Zamawiającego, w ramach pierwszego numeru prenumeraty.
  5. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o zakup poszczególnego numeru Czasopisma w formie papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego egzemplarza o ile nie przystąpi do jego użytkowania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane do Usługodawcy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia.
  6. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym dziale.
  7. Webinaria dostępne w Serwisie mogą być odpłatne lub nieodpłatne – każde z webinariów dostępnych w serwisie posiada odpowiednie oznaczenie co do zasad jego dostępności, a w przypadku webinariów odpłatnych – także informację o wysokości opłaty.
  8. Udział w każdym rodzaju webinarium nie wymaga rejestracji w Serwisie ale wymaga uprzedniego zarejestrowania na szkolenie.
  9. Użytkownicy Zarejestrowani i Niezarejestrowani mogą wykupić certyfikat udziału w webinarium. Certyfikat po zrealizowaniu zakupu zostanie wysłany Użytkownikowi w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w Serwisie (Użytkownicy Zarejestrowani) lub podczas zakupu certyfikatu (Użytkownicy Niezarejestrowani). Link prowadzący do strony dającej możliwość zakupu certyfikatu będzie każdorazowo podawany do wiadomości na czacie podczas trwania webinarium a także wyświetlony w ramach automatycznego przekierowania na stronę dającą możliwość zakupu certyfikatu po zakończeniu każdego ze webinaru. Certyfikat można zakupić w trakcie webinaru lub niezwłocznie po zakończeniu webinaru – po przekierowaniu na stronę umożliwiającą taki zakup. Po wyjściu ze strony umożliwiającej zakup certyfikatu nie ma możliwości powrotu na nią. W następnym dniu po szkoleniu Usługodawca wyśle do uczestników szkolenia e-mail z linkiem do strony internetowej, na której również będzie można zakupić certyfikat.
  10. Subskrypcję wybranego pakietu można zakupić na stronie internetowej beauty-forum.com.pl. Zakup Subskrypcji oznacza zawarcie z Usługodawcą umowy na czas określony, cyklicznie odnawialnej. W wyniku zawarcia umowy zakupu Subskrypcji Użytkownik w zamian za dokonywanie cyklicznej comiesięcznej płatności uzyskuje cykliczny comiesięczny dostęp do treści wybranego przez siebie pakietu pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności. W przypadku Subskrypcji okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Dostęp zostaje przyznany Użytkownikowi natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty, pod warunkiem, że w procesie zakupowym Użytkownik zażądał natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Powyższe może nie mieć zastosowania do tych treści pakietu, których rozpoczęcie świadczenia może rozpocząć się tylko w ściśle określonym czasie (np. przyszłe webinaria wyznaczone na określony dzień i godzinę).
  11. W przypadku Subskrypcji płatności należne Usługodawcy od Użytkownika pobierane są cyklicznie i automatycznie wraz z rozpoczęciem danego miesiąca
  12. Użytkownik w ramach Konta może w dowolnym momencie samodzielnie zrezygnować z Subskrypcji. W przypadku rezygnacji z subskrypcji przez Użytkownika subskrypcja wygasa wraz z końcem okresu rozliczeniowego.
  13. Dokonanie płatności za Subskrypcję następuje poprzez obciążenie środka płatności Użytkownika (np. karta kredytowa, rachunek bankowy), którym w tym celu posługuje się Użytkownik, kwotą odpowiadającą należności za dany okres rozliczeniowy w wybranym pakiecie. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności z którego w tym celu korzysta. Płatności są pobierane do momentu gdy zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:
  • Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji,
  • Nastąpiło rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • Usługodawca podjął decyzję o zakończeniu funkcjonowania Serwisu.
  1. W przypadku braku możliwości pobrania płatności za kolejny okres rozliczeniowy Subskrypcji, np. z powodu braku środków na karcie lub utraty ważności karty, umowa subskrypcji zostaje rozwiązana wraz z końcem poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  2. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu webinarium lub Subskrypcji bez podania przyczyny. Z odstąpieniem od umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Odstąpienia od umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia.
  3. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument dokonując zakupu treści cyfrowych i materiałów audiowizualnych może poprzez zaznaczenie właściwego okienka wyrazić zgodę na natychmiastowe udostępnienie zawartości Serwisu internetowego, w tym prenumeraty online, e-szkolenia, webinarium, Subskrypcji i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Natychmiastowe udostępnienie zawartości Serwisu internetowego związane jest z rezygnacją przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy.
  4. Prenumerata rozpoczyna się od bieżącego lub od kolejnego wydania Czasopisma, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Decyzję od którego ze wskazanych wydań rozpocznie się Prenumerata podejmuje Użytkownik. Prenumerata Czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować jego kolejnych sześć wydań zgodnie z ofertą Usługodawcy.
  5. Przedłużenie Prenumeraty następuje na takich samych zasadach jak zakup Prenumeraty.
  6. Dostęp do Prenumeraty online lub zakupionego poszczególnego Czasopisma online jest aktywowany niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy.
  7. Prenumerata w wersji papierowej i zakupione pojedyncze wydania Czasopism będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres pocztowy wskazany podczas składania Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia zależy od harmonogramu wydania Czasopisma (nie dotyczy numerów archiwalnych). Wysyłka Prenumeraty i poszczególnych wydań Czasopism (za wyjątkiem numerów archiwalnych) w wersji papierowej realizowana jest zgodnie z harmonogramem wydań Czasopisma.
  8. Po otrzymaniu należności za Zamówienie Usługodawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy.
  9. Maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 10 dni roboczych. W przypadku archiwalnych wydań Czasopism i wydań bieżących termin realizacji liczony jest od dnia otrzymania należności za Zamówienie. W przypadku Prenumerat termin realizacji co do kolejnych wydań Czasopisma liczony jest od dnia ukazania się danego wydania. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu).
  10. W momencie dostarczenia przesyłki Klient zobowiązany do jej sprawdzenia.
  11. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Czasopismo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Klient proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w Regulaminie.

VII CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Prenumeraty oraz poszczególnych numerów Czasopism i Subskrypcji podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w ramach składanego Zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient ma możliwość dokonania zapłaty online poprzez system Przelewy24.pl. Po zaksięgowaniu płatności w terminie 7 dni na adres e-mail Klienta zostanie wysłana elektroniczna faktura VAT. Dokonując transakcji w Systemie Klient wyraża zgodę na wystawie i doręczenie mu faktury VAT w wersji elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.

VIII REKLAMACJE I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Usługodawcy (pkt I.2) lub na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację transakcji (rodzaju Prenumeraty, zakupionych pojedynczych Czasopism) oraz dane Klienta, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania Prenumeraty w okresie jej trwania.
  Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją z Prenumeraty, nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie należy przesłać w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.
 5. Zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

IX ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego działu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy [email protected]. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Prenumerat) Usługodawca zwraca Klientowi należność za Prenumeratę, proporcjonalnie do okresu i zakresu jej wykorzystania.
 5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Prenumerat. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Prenumeraty postanowienia ust. 4 niniejszego działu stosuje się odpowiednio.

X ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Dostęp oraz możliwość korzystania z Serwisu i materiałów w nim zamieszczonych, mogą być utrudnione lub niemożliwe w przypadku wystąpienia niezależnej od Usługodawcy awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej i której Usługodawca nie mógł zapobiec. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z serwisu.
 3. Dostęp oraz możliwość korzystania z Serwisu i materiałów w nim zamieszczonych, mogą być utrudnione lub niemożliwe w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej, w tym niezbędne naprawy, konserwacje, tworzenie kopii zapasowych, które to czynności są niezbędne dla zachowania odpowiedniej jakości świadczonych usług. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu. Usługodawca czynności serwisowe będzie przeprowadzał zazwyczaj w godzinach nocnych, tak by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.
 4. Użytkownik, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy mailowo na adres [email protected]. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

XI PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Usługodawca oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w tym informacje, grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach Konta oznacza udzielenie przez Usługodawcę (Licencjodawca) Klientowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie internetowym.
 4. Licencja nie uprawnia do:
  1) rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, 2) udzielania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Klienta, 3) utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby, 4) przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

XII ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres  e-mail [email protected] Brak sprzeciwu Użytkownika w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia uznany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia działu IX stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana grafiki, dodanie nowych funkcji i usług o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki sprzedaży Prenumerat, Czasopism i webinariów oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych przez podmioty uprawnione do pozasądowego rozpatrywania sporów. Usługodawca każdorazowo podejmuje indywidualną decyzję co do pozasądowego rozwiązania danego sporu.
 3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.