Koszyk

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Health and Beauty Media Sp. z o.o. jest Pan Damian Stachyra

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD)

Kontakt z IOD możesz nawiązać:

• drogą e-mailową na adres: [email protected],

• tradycyjną: zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy koordynowanie działań w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:

a) informowanie Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach;

b) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora i podmiotów przetwarzających w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych;

d) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich sprawach;

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;

g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.