Koszyk

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o akredytację prasową na targi organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: ktojakiew jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas rejestrowania się do bazy kontaktów. Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: [email protected]

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie, który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych. 

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Występując o uzyskanie akredytacji prasowej, przetwarzamy Twoje Imię i Nazwisko, stanowisko, nazwę i adres redakcji, którą reprezentujesz, adres poczty elektronicznej oraz jeśli podasz numer telefonu.  

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przede wszystkim:

 1. w celu realizacji podstawowego celu jakim jest przyznanie akredytacji prasowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz
 2. w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub
 3. w celu otrzymania od Health and Beauty Media Sp. z o.o. informacji prasowych wiązanych z targami BEAUTY FORUM i BEAUTY FORUM & HAIR na podany adres e-mail, na podstawie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pamiętaj

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą:

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest to niezbędne do przyznania akredytacji prsowej. Niepodanie wskazanych w formularzu danych, skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania akredytacji.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

 1. Akredytacja

Przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest rozpatrzenie i wystawienie akredytacji prasowej w tym realizacja przysługującego uprawnienia sytuacji, z zastrzeżeniem sytuacji nawiązania innej relacji biznesowej. Wówczas okres retencji może ulec wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

 • Otrzymanie informacji prasowych wiązanych z targami BEAUTY FORUM i BEAUTY FORUM & HAIR

Do wycofania udzielonej zgody.

 • Rozpatrywanie wniosków, skarg w tym udzielonych odpowiedzi

Przez okres nie dłuży niż trzy lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku
z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku oraz udzielania odpowiedzi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.   

 • Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników za wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni,
 • w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora, użytkowników strony health-and-beauty.com.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 • lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie;
 • lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.