Koszyk

Obowiązek informacyjny dla osób, których dane przetwarzane są w trybie przedsprzedaży

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto? Jakie? w jakim celu? oraz przez jaki czas? przetwarzać będzie dane osobowe podczas wykonywania usługi. Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności jego treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o.,
02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10.

Jak się z Nami skontaktować? Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: [email protected]

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie, który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Korzystając z usługi prenumeraty czasopisma, prosimy Cię o podanie wyłącznie podstawowych danych osobowych takich jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres poczty elektronicznej.

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przetwarzamy przede wszystkim:

·           w celu przyjęcia i obsługi zamówienia w trybie przedsprzedaży biletów wstępu na targi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz

·           w celu poinformowania Ciebie o przyznanym kodzie rabatowym oraz o rozpoczęciu sprzedaży biletów, na podstawie art. 6 ust. 1lit. f) wynikający z Naszego prawnie uzasadnionego interesu,

·           w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, oraz obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

·           w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także

·           w sytuacji wyrażenia osobnej zgody, w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej newslettera (patrz. obowiązek informacyjny dla subskrybentów newslettera).

Pamiętaj masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść:

·         wysyłając maila na adres: [email protected],

·         korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

·         lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi przedsprzedaży biletów, przyznania kodu rabatowego, przyjęcia skargi, reklamacji i udzielenia stosowanych wyjaśnień.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest dobrowolne i zawsze Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A.    Przedsprzedaż

Obowiązywania umowy o świadczenie usług oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

B.     Rozpatrywanie wniosków, skarg w tym udzielonych odpowiedzi

Przez okres nie dłuży niż trzy lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku
z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku, udzielania odpowiedzi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.   

C.     Wewnętrzne cele Administratora

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z przedsprzedażą, możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia usługi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

D.    Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane te przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

6. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Usługa nie jest przeznaczona dla osób, poniżej 18 roku życia.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników z wyjątkiem sytuacji:

·         w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni,

·         w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

–          dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,

–          egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

–          monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.,

–          wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

–          ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora, użytkowników strony www oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa,

·         lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

·          w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

·         żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

·         do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

·         do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

·         do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

·         do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

·         do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj[DS1] [DS2] .

Formy wnoszenia wniosków:

·         droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

·         korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

·         lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na osobę, której dane dotyczą.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.