Koszyk

Obowiązek informacyjny dla partnerów oraz ich przedstawicieli, targów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Health and Beauty Media Sp. z o. o.

1. Kto jest Administratorem danych ?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

·  Możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

·  Możesz napisać maila: [email protected]

·  Możesz wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

2. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres: [email protected], w każdym temacie które dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeżeli wystawca zadecydował, że będą Państwo wykonywać czynności na miejscu wystawienniczym zakupionym przez niego zakupionym to zbieramy:

· nazwa podmiotu gospodarczego,

· dane teleadresowe podmiotu gospodarczego,

· dane osobowe osoby reprezentującej podmiot oraz osoby wskazanej do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko.

Dane osobowe wykonawców powierzchni wystawienniczej pozyskujemy od Wystawców.

4. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przetwarzamy przede wszystkim:

· w celu umożliwienia udziału w organizowanych wydarzeniach na zasadach określonych w zgłoszeniu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

· w celu wynikającym z konieczności dokonania rozliczeń finansowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

· w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

· w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji Targów on-line na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

· w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na otrzymywanie aktualnych informacji o tematyce branżowej za pomocą wybranych przez Ciebie środków komunikacji, będziemy przetwarzać w tym celu podane przez Ciebie dane takie jak adres e-mail lub numer telefonu,

· w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu. Prawo to możesz wnieść w dowolnym momencie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Naszej stronie internetowej https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/.

5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest to niezbędne do wykonania zobowiązań umownych związanych z zgłoszeniem udziału w organizowanych wydarzeniach. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wykonania prac związanych z zabudową powierzchni. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A.    W celu wykonania zobowiązań umownych w związku z zgłoszeniem udziału

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem czynności będziemy przetwarzać do czasu realizacji celu przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu jego zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

B.    W celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem czynności będziemy przetwarzać do czasu realizacji celu przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu jego zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

C.    Wewnętrzne cele Administratora w tym zapewnienie bezpieczeństwa, statystyk, marketingu

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z prowadzeniem statystyk oraz zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń, możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ich zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

D.    Zgody marketingowe

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na jeden z podanych celów marketingowych, do czasu wycofania udzielonej zgody lub zakończenia wskazanego celu.

E.     Obrona lub dochodzenie roszczeń

W sytuacji gdy dane osobowe będą konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania danego roszczenia i  6 lat jego zakończenia.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Partnerów, za wyjątkiem sytuacji:

· w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. pracownikom obsługi systemów informatycznych,

· w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o. o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

–  dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

· lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

· w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

· żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

· do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

· do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

· do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

· do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

·  drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

·  korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/,  

·  lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.