Koszyk

Obowiązek informacyjny dla uczestników Webinarów, wnioskujących o wydanie certyfikatu

1. Kto jest Administratorem danych ?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

·  Możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

·  Możesz napisać maila: [email protected]

·  Możesz wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

2. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres: [email protected], w każdym temacie które dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

3.     Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W sytuacji zarejestrowania się w serwisie w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w Webinariach zbieramy:

· Imię i Nazwisko,

· adres e-mail

· dane do faktury.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od osoby, której dane dotyczą (czyli od Ciebie).

4.     W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim:

·  w celu wydania certyfikatu za udział w organizowanym przez nas wydarzeniu –  na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO,

·  w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art.6 ust. 1 lit. f) RODO,

·  w celu dokonania rozliczeń finansowych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c),

·  w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art.6 ust. 1 lit. f) RODO,

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawo to możesz wnieść w dowolnym momencie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Naszej stronie internetowej https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/ .

·   w celach marketingowych – jeżeli wyraziłeś osobną zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Pamiętaj!

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą:

· droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected],

· korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/,

· lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o. o.,
02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w celu wydania i przesłania certyfikatu jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne uniemożliwi Ci złożenie wniosku o otrzymanie certyfikatu.

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.  

6. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?

A. Wniosek o certyfikat

Dane przetwarzane w związku z rozpatrzeniem wypełnionego wniosku o wydanie certyfikatu możemy przetwarzać do czasu realizacji celu, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu jego zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

B. W celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane te przetwarzać przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub do momentu złożenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

C. Dokonanie rozliczeń finansowych

Dane przetwarzane na podstawie przepisów obowiązującego prawa będą przez nas przetwarzane przez okres wynikający z przepisów.

D. Wewnętrzne cele Administratora

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z prowadzeniem statystyk możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ich zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

E. Zgody marketingowe

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na jeden z podanych celów marketingowych, do czasu wycofania udzielonej zgody lub zakończenia wskazanego celu.

7. Komu i dlaczego udostępniamy dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych osób wnioskujących o wydanie certyfikatu za wyjątkiem sytuacji:

· w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcom usług IT, operatorzy płatności elektronicznych,

· w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o. o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

– dążeniem do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

– egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

· lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

· lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie (Konfeo Macuk, Łapiński sp. j.) na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

· żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

· do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

· do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

· do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

· do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się 
z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

· drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

· korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/,  

· lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o. o.,  02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10.  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.