Koszyk

Obowiązek informacyjny dla wykonawców miejsca wystawienniczego oraz ich przedstawicieli

1.     Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o. o.,
02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować? Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: [email protected]

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10.

2.     Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych. 

3.     Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeżeli wystawca zadecydował, że będą Państwo wykonywać czynności na miejscu wystawienniczym zakupionym przez niego to zbieramy:

• Imię i Nazwisko oraz nazwa podmiotu gospodarczego,

Dane osobowe wykonawców powierzchni wystawienniczej pozyskujemy od Wystawców.

4.     W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przetwarzamy przede wszystkim:

• w celu umożliwienia Ci wykonania czynności związanych z zabudową przestrzeni wystawienniczej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO,

• w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

• w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk, zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji Targów (monitoring, kontrola dostępu) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach. Prawo to możesz wnieść w dowolnym momencie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Naszej stronie internetowej https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/ .

5.     Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest to niezbędne do wykonania czynności na powierzchni wystawienniczej. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości wykonania prac związanych z zabudową powierzchni.

6.     Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. W celu wykonania czynności związanych z zabudową przestrzeni wystawienniczej

Dane przetwarzane w związku z wykonaniem czynności na terenie przestrzeni wystawienniczej  możemy przetwarzać do czasu realizacji celu przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu jego zakończenia lub  do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

B. W celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane te przetwarzać przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub do momentu złożenia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

C. Wewnętrzne cele Administratora

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z prowadzeniem statystyk oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Targów możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ich zakończenia lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7.     Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Wykonawców miejsca wystawienniczego za wyjątkiem sytuacji:

• w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. pracownikom obsługi systemów informatycznych,

• w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o. o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

• lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

• w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8.     Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

• żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

• do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

• do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

• do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

• do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

• do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.     Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

• drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/,  

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10.  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.