Koszyk

Obowiązek informacyjny – Marketing Bezpośredni

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: ktoJakiew jakim celu? oraz przez jaki czas? przetwarzać będzie dane osobowe podczas wykonywania usługi. Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności jego treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować? Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

· możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

· napisać e-maila: [email protected]

· wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie, który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych. 

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wysyłając informacje handlowe Health and Beauty Media Sp. z o.o. zbieramy:

· dane rejestrowe podmiotu gospodarczego,

· dane adresowe podmiotu gospodarczego.

Dane osobowe pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł.

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu wysyłania informacji handlowych w postaci katalogów, ulotek za pomocą przekazu pocztowego, co jest uznawane za prawnie uzasadniony interes administratora, w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów spółki Health and Beauty Media  Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym powyżej celu. Jak wnieść sprzeciw znajdziesz w pkt. 7 niniejszej informacji.

· w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarg i reklamacji, oraz obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

· w celach własnych administratora wynikających z prowadzenia statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. Wysyłanie katalogów, ulotek

Do zakończenia celu lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w określonym celu.

B. Rozpatrywanie wniosków, skarg w tym udzielonych odpowiedzi

Przez okres nie dłuży niż trzy lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku, udzielania odpowiedzi lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.   

C. Wewnętrzne cele Administratora

Dane przetwarzane do wewnętrznych celów Administratora związanych z wysyłką informacji handlowych możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

D.  Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane te przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

5. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych za wyjątkiem sytuacji:

· w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy pocztowi,

· w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

– egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

– monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony health-and-beauty.com.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

· lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

· w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

6. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

· żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

· do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie wniosku o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

· do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

· do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

· droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

· korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

· lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.