Koszyk

Obowiązek infromacyjny dla osób rejestrujących się lub zarejestrowanych w bazie kontaktów Health and Beauty Media Sp. z o.o.

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: ktojakiew jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas rejestrowania się do bazy kontaktów. Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: [email protected]

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Rejestrując się do bazy kontaktów, to prosimy Cię o podanie:

– Imienia i nazwiska,

– Określenia Twojego statusu,

– nazwy podmiotu, profilu działalności, formy prawnej działalności,

– adresu zamieszkania lub adresu rejestrowego podmiotu,

– danych rejestrowych podmiotu,

 W przypadku wyrażenia osobnych zgód na przetwarzanie danych, możemy poprosić o podanie:

– numeru telefonu komórkowego,

– adres e-mail.

3. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Zebrane dane osobowe, przede wszystkim:

a) w celu realizacji podstawowego celu jakim jest przekazywanie informacji na temat wydarzeń/nowości branżowych, materiałów edukacyjnych pocztą tradycyjną, na podstawie Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz

b) w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, oraz

c) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz

d) w celu rozpatrywania złożonych wniosków, skarga i reklamacji, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanej relacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub

e) w przypadku nawiązania innych relacji biznesowych, również w celu realizacji tej relacji (np. zawarcie umowy na prenumeratę czasopisma), na podstawie umowy, art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz

f) w związku z zawartą relacją biznesową realizacji czynności rozliczeniowo-podatkowych, na podstawie przepisów prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Pamiętaj

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą:

• droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się do bazy kontaktów, otrzymywania informacji lub rozpatrzenia złożonych wniosków w tym udzielania odpowiedzi.

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.  

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

A. Baza kontaktów (formularz rejestrowy – marketing bezpośredni)

Przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest marketing bezpośredni lub do czasu wycofania zgody, na przetwarzanie podanych w formularzu danych i/lub sprzeciwu
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nawiążemy relację biznesową to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

B. Baza kontaktów (formularz rejestrowy w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki została udzielona zgoda lub do czasu jej wycofania.

C. Rozpatrywanie wniosków, skarg w tym udzielonych odpowiedzi

Przez okres nie dłuży niż trzy lata, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu w związku
z dochowaniem dowodu w zakresie realizacji złożonego wniosku oraz udzielania odpowiedzi.  

D. Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

• w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni,

•w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Health and Beauty Media Sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

– egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

– monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony health-and-beauty.com.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

• lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie;

• lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

8. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

• żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

• do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;

• do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

• do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

•do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

• do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

• droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o.,  02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

10. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.