Koszyk

Obowiązek informacyjny dla uczestników, osób reprezentujących uczestników, laureatów i osób reprezentujących laureatów oraz osób zgłaszających uczestników konkursu organizowanego przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.

W niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe w ramach rejestrowania się do konkursu. Mając świadomość znaczenia tego dokumentu w szczególności jego treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Ciebie zrozumiały.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Health and Beauty Media Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10.

Jak się z Nami skontaktować:

• możesz zadzwonić: +48 (22) 858 79 55

• napisać e-maila: [email protected]

• wysłać list na adres: 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres [email protected], w każdym temacie, który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych. 

2. W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu w tym przyznania nagród,

b) rozliczenia konkursu w tym rejestracji i wystawienia faktur w przypadku opłaty za udział w konkursie,

c) rozpatrzenia reklamacji i udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących Konkursu,

d) promocyjnych i redakcyjnych związanych z organizacją konkursu

e) marketingu bezpośredniego lub w sytuacji wyrażenia osobnej zgody również w celu marketingu elektronicznego w zakresie przesyłania na wskazany adres e-mail informacji o charakterze marketingowym usług i produktów własnych i partnerów, a także,

f) w sytuacji wyrażenia osobnej zgody również w celu marketingowym w zakresie inicjonowania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu z informacjami o charakterze marketingowym usług i produktów własnych i partnerów, oraz

g) zapewnienia funkcjonalności strony internetowej w tym w szczególności bezpieczeństwa Internautów, w tym również na potrzeby zestawień statystycznych i analitycznych oraz dopasowywania wyświetlanych treści do gustów i potrzeb Internautów, a

h) w sytuacji zakończenia Konkursu oraz w sytuacji zaistnienia sporu również w celu  dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3. Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych w ustalonych powyżej celach jest:

a) wyrażona zgoda w zakresie zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofania w okresie trwania konkursu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w udziału w Konkursie;

b) prawnie uzasadniony interes w zakresie: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród zgodnie z regulaminem, rozpatrywania reklamacji i udzielania wyjaśnień, promocji wydarzenia, udzielania pomocy technicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strony internetowej zbierania i tworzenia na potrzeby własne zestawień statystycznych o użytkownikach, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) przepis prawny w zakresie rozliczenia konkursu w tym przyjmowania opłaty i wystawienia faktury za pobrane opłaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d) wyrażona zgoda w zakresie wskazanych celów marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest:

a) dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji, wyłonienia i przyznania nagród wybranym laureatom konkursu oraz promocji konkursu,

b) obowiązkowe w celu rozliczenia wniesionych opłat w tym wystawienia faktur,

c) dobrowolne w celach marketingowych, wskazanych w zgodach.

5. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

·  do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w okresie trwania konkursu,

·  do wycofania udzielonych zgód na wskazane w osobnych zgodach cele marketingowe w dowolnym momencie,

· dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,

· do wydania kopii danych osobowych, które zostały dostarczone Organizatorowi i przekazania ich danej osobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie,

· do sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,

· do usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

· do ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,

· do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Jak może zrealizować opisane powyżej prawa?

Swoje prawa możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie poprzez jeden poniżej podanych kanałów:

· droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]

· korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://beauty-forum.com.pl/wnioski-dot-danych-osobowych/

· lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 9/10 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.:

· podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy hostingu i oprogramowania, agencje reklamowe, dostawcy usług SAS,

· innym odbiorcom danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne,

· organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe  uczestników i osób reprezentujących uczestników, laureatów i osób reprezentujących laureatów oraz osób zgłaszających uczestników mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.

8. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe:

· uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a jeżeli wycofanie zgody nie nastąpi – do czasu zakończenia konkursu. Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe mogą być przechowywane przez Organizatora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat trzy,

· laureatów konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a jeżeli wycofanie zgody nie nastąpi do zakończenia konkursu – do czasy zakończenia celu jakim jest promocja konkursu na potrzeby własne Organizatora do zakończenia celu ich przetwarzania,

·  użytkowników strony internetowej w celach statystycznych i analitycznych, zapewnienia bezpieczeństwa przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat trzy,

· zgłaszających reklamację przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat trzy,

· osób, które wyraziły zgodę na jeden z podanych celów marketingowych, do czasu wycofania udzielonej zgody.

9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

©  2022 Health and Beauty Media Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.