Koszyk

Branża beauty w czasie pandemii

| Autor: Justyna Gorlicka-Kruk

Z tego artykułu dowiesz się:

•  Gdzie znaleźć i jak interpretować aktualne zalecenia i wytyczne dla gabinetów z   branży beauty?

•  Jakie dodatkowe kroki podjąć, by umawianie wizyt i ich realizacja przebiegały sprawnie i bezpiecznie?

•  Jakie zmiany w dokumentacji zabiegowej warto wprowadzić?

•  Jak skonstruować ankietę oceny ryzyka zakażenia SARS-CoV2?

 

 

Spis treści

Bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami –  18 maja 2020  nastąpiło ponowne otwarcie usług branży beauty. Znajomość obowiązujących zaleceń i wytycznych stanowi ważny aspekt wznowienia działalnośći. I choć większość właścicieli salonów także przed pandemią praktykowała profesjonalne podejście do higieny i bezpieczeństwa, warto zwrócić uwagę na  kilka istotnych szczegółów, które należy wdrożyć w codziennej pracy.

Bardzo istotnym obowiązkiem każdego profesjonalisty jest przygotowanie klienta do wizyty w „nowych warunkach”. Klient powinien być poinformowany o wszystkich obowiązujących w gabinecie procedurach, szczególnie tych, które dotyczą sposobu rezerwacji i realizacji wizyty, bezpośredniej obsługi, płatności i wywiadu przedzabiegowego.

Umawianie wizyty

W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli: • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

Wywiad przedzabiegowy

Ustny wywiad przeprowadzamy zarówno przed wizytą (telefonicznie), jak i w dniu planowanej usługi. Wypełnienie i podpisanie przez klienta ankiety dotyczącej oceny ryzyka zarażenia SARS -CoV-2 powinno być  w obecnej sytuacji epidemiologicznej obowiązkowym element dokumentacji zabiegowej. Jak powinna wyglądać taka ankieta?

Ankieta oceny ryzyka zakażenia SARS-COV-2

1. Imię i nazwisko Klientki/ Klienta: ……………….……………………………………..………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania Klientki/ Klienta: ………………………………………………………………………………………………………….
3. Numer kontaktowy do Klientki/Klienta: ………………………………………………………………………………………………………..
4. Ocena ryzyka zakażenia SARS-COV-2

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywała Pani/Pan za granicą Polski?    TAK ◻ NIE ◻
Czy miała Pani/Pan osobisty kontakt z kimś, kto w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?    TAK ◻ NIE ◻
Czy jest Pani objęta nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*?    TAK ◻ NIE ◻
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*?    TAK ◻ NIE ◻

Czy obecnie występują u Pani objawy infekcji lub objawy takie występowały u Pani w ciągu ostatnich 2 tygodni? 

OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka

    TAK ◻ NIE ◻

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani osobisty kontakt z kimś, u kogo występują/występowały objawy infekcji?

OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka

    TAK ◻ NIE ◻

Wyjaśnienie:
*kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie koronawirusem (art. 2 pkt 12 ustawy o zap. zakaż.),
*nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się (z zaleceniem jego ograniczenia do minimum) (art. 2 pkt 4 ustawy o zap. zakaż.),
*podejrzany o zakażenie – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia (art. 2 pkt 21 ustawy o zap. zakaż.).

Oświadczenie klientki

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne skutki podania przeze mnie nieprawdziwych informacji, że: • udzieliłam/ udzieliłem wszelkich informacji dotyczących mojego pobytu w krajach, gdzie występuje transmisja koronawirusa oraz kontaktu z osobami podejrzanymi o możliwość zakażenia się lub zakażonymi w ciągu ostatnich 2 tygodni, a także dotyczących ewentualnych objawów chorobowych i oświadczam, że informacje te są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczam, że:

• zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że pomimo zastosowania środków ochronnych w trakcie zabiegu istnieje zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
• rozumiem, że na chwilę obecną nie są znane wszelkie skutki i ryzyka związane z tym zagrożeniem,
• zostałam poinformowana/poinformowany, że powikłaniem COVID-19 może być nawet śmierć,
• po uzyskaniu powyższych informacji zgadzam się na zabieg pomimo podwyższonego ryzyka wywołanego zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

………………………………………………………………………. (data, czytelny podpis)

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

1.    W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2.    Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3.    Ustalenie listy pracowników oraz klientów ((terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi)) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych stronie   gov.pl/web/koronawirus/  oraz  gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Szczegółowe wytyczne znajdziesz na:

https://izbakosmetologow.pl/wytyczne-bezpieczenstwa-dla-salonow-kosmetologicznych-i-kosmetycznych%21?

https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne

Justyna Gorlicka-Kruk

Współzałożyciel i Członek Zarządu Izby Kosmetologów, Członek nowo powstałej inicjatywy #KoalicjaDlaKosmetologii, właścicielka gabinetów GORLICKA - KRUK www.gorlickakruk.pl